免费文档

小学汉语两拼音节表

小学汉语两拼音节表 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w ba pa ma fa da ta na la ga ka ha

班级:一(4) 姓名: üe er an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han en ben pen men fen in un ang bin bang pin pang min mang fang dun dang tun tang nin nun nang lin lun lang gun gang kun kang hun hang jin qin xin zhun zhang chun chang shun shang run rang zun zang cun cang sun sang yin yun yang wang eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng ing ong bing ping ming ding ting ning ling dong tong nong long gong kong hong

a

zha cha sha za ca sa ya wa

bo bi po pi mo me mi fo de di te ti ne ni le li ge ke he ji qi xi zhe zhi che chi she shi re ri ze zi ce ci se si yi wo

o

e

i

bu bai bei pu pai pei mu mai mei fu fei du dai dei tu tai nu nü nai nei lu lü lai lei gu gai gei ku kai hu hai hei ju qu xu zhu zhai chu chai shu shai ru zu zai zei cu cai su sai yu wu wai wei

u

ü

ai

ei

bao bie pao pou pie mao mou miu mie fou dui dao dou diu die tui tao tou tie nui nao nou niu nie nüe lui lao lou liu lie lüe gui gao gou kui kao kou hui hao hou jiu jie jue qiu qie que xiu xie xue zhui zhao zhou chui chao chou shui shao shou rui rao rou zui zao zou cui cao cou sui sao sou yao you ye yue

ui

ao

ou

iu

ie

nen gen ken hen

zhan chan shan ran zan can san yan wan

zhen chen shen ren zen cen sen wen

zheng cheng sheng reng zeng ceng seng weng

jing qing xing

zhong chong

rong zong cong song ying yong

小学汉语两拼音节表

小学汉语两拼音节表 班级:一(4) 姓名:

相关文档
热门文档
你可能喜欢
  • 浅谈小学一年级汉语拼音教学
  • 小学一年级语文上册拼音表
  • 小学一年级汉语拼音练习题
  • 小学一年级汉语拼音
评论